Informatie

Onze kwaliteitseisen

Pedagogisch beleid

Wij investeren graag in een goed pedagogisch klimaat! Onze collega’s zijn gediplomeerde pedagogisch medewerkers met minimaal MBO niveau 3 en met een grote voorliefde voor de ontwikkeling van ieder kind. Onze kwaliteit wordt ondersteund door een pedagogisch beleidsplan, die jaarlijks door de pedagogisch beleidsmedewerkers wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld met de bijbehorende werkplannen. Elk kindcentrum van Ludiek heeft een gedetailleerde werkplan op maat, omdat het op een BSO nu eenmaal anders werkt dan in een baby-groep. Benieuwd naar het pedagogisch werkplan van jouw kindcentrum? Deze vind je in de OuderApp.

Ons pedagogisch beleid, gebaseerd op onze jarenlange ervaring, de nieuwste wetenschappelijke inzichten én onze methode Startblokken is gericht op kinderopvang &-ontwikkeling, geborgenheid & vertrouwen, avontuurlijk (buiten)spelen & gezonde voeding.

Gezonde voeding
Ravotten, kruipen, spelen en zingen, daar krijg je honger van! Met gezond eten blijft je kleine ontdekker fit en vrolijk. Dus experimenteren we met allerlei soorten groente en fruit. Iedereen doet mee: we kijken, voelen, ruiken en proeven. Kinderen durven samen aan tafel nu eenmaal vaak meer dan thuis. Veel bewegen, water of thee drinken en een gezonde (warme) lunch en snacks vinden wij heel normaal. Een ander onderdeel van ons pedagogisch beleid is ons zorgbeleid. Deze vind je in onze OuderApp.

Oudercommissie

Wij zien ouders als partners. Wij vinden het belangrijk om te weten wat er leeft op het gebied van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. Hiervoor is de oudercommissie opgericht en wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden!

Taken van de Oudercommissie (OC)
– Adviseert gevraagd en ongevraagd over adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd.
– Minimaal 3 keer per jaar vergaderen.
Contact onderhouden met ouders van het kindcentrum die ze vertegenwoordigen en de organisatie.
– Af en toe een inloopavond of thema-avonden voor alle ouders organiseren

Als lid van de oudercommissie heb je inspraak en dus invloed op verschillende aspecten binnen de opvang van jouw kind.

Wij zijn erg blij met de oudercommissieleden van Kinderopvang Ludiek!
Ben jij ook enthousiast geworden? Fijn, want we hechten veel waarde aan de mening van de ouders. Mocht je interesse hebben, dan kun je dit aangeven bij een van de OC leden of via info@kinderopvangludiek.nl.

Pedagogisch Coach

Kwalitatief goede opvang valt of staat met de kwaliteit en bevlogenheid van de pedagogisch medewerkers. Alle medewerkers van Kinderopvang Ludiek voldoen aan de eisen die aan beroepskrachten in de kinderopvang worden gesteld. Niet alleen op pedagogisch inhoudelijk vlak, maar ook op het gebied van veiligheid (kinder-EHBO en BHV) en taaleisen. Zij werken nauw samen met onze pedagogisch beleidsmedewerkers & coaches.

Door inzet van onze pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches wordt de kwaliteit van onze medewerkers gestimuleerd. De pedagogisch coach coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden, stimuleert ze en begeleidt hen in de kwaliteit van hun pedagogisch handelen. Maar ook bieden zij begeleiding bij het maken van een persoonlijk trainings-/scholingstraject. Kortom een coach voor professionele en persoonlijke ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

OuderApp en Ouderportaal

Wij streven altijd naar een zo goed mogelijke communicatie. Communicatie vanuit ons, maar ook zeker het bieden van mogelijkheden voor ouders om eenvoudig met ons te kunnen communiceren. In onze OuderApp kun je veel zaken lekker snel zelf regelen en aan ons doorgeven. Dit kan ook via het Ouderportaal op je PC. Heb je nog hulp nodig met installeren of wil je weten wat je allemaal kunt regelen in de App? Hier vind je alle mogelijkheden;

Handleiding Ouderportaal

Handleiding OuderApp

Lid Branchevereniging

Kinderopvang Ludiek is lid van de Branchevereniging Kinderopvang. Deze organisatie treedt op om de belangen van zowel de ondernemers in de Kinderopvang als van de ouders en kinderen te behartigen. Met het lidmaatschap zegt Kinderopvang Ludiek toe zowel de CAO-Kinderopvang als de Algemene Voorwaarden Kinderopvang te hanteren.

VerbeterMeter

Een laatste indicator van de kwaliteit van onze kinderopvang is het onderzoek dat we jaarlijks uitvoeren. Daarin kunnen onze ouders aangeven hoe tevreden ze zijn met de opvang en de medewerkers. Uit ons laatste onderzoek kwam een gemiddeld tevredenheidscijfer van maar liefst een 8,1 !

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Natuurlijk zijn al onze medewerkers, vrijwilligers en stagiaires in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en staan zij ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen, veilig idee toch?

Klachtenreglement

Hier vind je onze klachtenregeling

Wettelijke eisen

Bij professionele kinderopvang &-ontwikkeling horen natuurlijk ook protocollen, richtlijnen en wetgeving. De basiskwaliteit van de kinderopvang is vastgelegd in wet- en regelgeving.
Bijvoorbeeld:
– In de Wet kinderopvang is vastgelegd waar de kwaliteit van de opvang minimaal aan moet voldoen. De vier pedagogische doelen uit deze wet vormen de basis van ons pedagogisch beleid.
– Ook de Wet harmonisatie en de Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) die per 1 januari 2018 zijn ingegaan, maken deel uit van de Wet kinderopvang. 
– 
De wettelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang zijn gebaseerd op afspraken die de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOinK) en de Brancheorganisatie Kinderopvang maken. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan o.a. de groepsgrootte, stamgroepen, het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, het pedagogisch beleidsplan en veiligheid en gezondheid.

Privacystatement

Lees hier ons Privacyreglement

Onze voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van de Branchevereniging en onze aanvullende voorwaarden!

Vakanties en Nationale feestdagen 2024

Dit zijn de vakanties in 2024:

 • Voorjaarsvakantie :17 februari t/m 25 februari 2024
 • Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024
 • Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september 2024
 • Herfstvakantie: 26 oktober t/m 3 november 2024
 • Kerstvakantie: 21 december 2024 t/m 5 januari 2025

Dit zijn de feestdagen en dagen waarop wij gesloten zijn in 2024:

 • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
 • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 31 maart en maandag 1 april 2024
 • Koningsdag: zaterdag 27 april 2024
 • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
 • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 19 en maandag 20 mei 2024
 • Studiedag Ludiek: dinsdag 1 oktober 2024
 • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Laat het ons weten!

Slecht geslapen door een opkomende tand of een enge droom, verdrietig of juist heel blij of opgewonden? Wij horen graag wat er speelt! Net zoals wij jullie graag informeren over onze werkwijze, de regels, gewoonten en gebruiken binnen Ludiek. Je kind maakt bij ons interessante ontwikkelingen door en doet belangrijke ervaringen op en wij vinden het erg belangrijk deze ontwikkelingen en ervaringen te delen met jullie. Dit kan door een kort gesprekje bij het brengen of halen, door het plannen van een 10-minuten gesprek, door foto’s en activiteiten met jullie te delen via de OuderApp, maar ook door observaties te doen en knutselwerken mee te geven.

Adviseren en informeren
Wederzijds adviseren en informeren is dus belangrijk voor ons. Zo kunnen we samen je kind geven wat het nodig heeft en inspelen op de individuele behoeften. Door deze dagelijkse aandacht en belangstelling blijven we betrokken met elkaar.