Ons verhaal

Ontwikkelen doe je Natuurlijk Samen!

Dit is ons motto, hier staan we voor en het is de rode draad in de dagelijkse praktijk voor alle medewerkers van Ludiek. Want kinderopvang en -ontwikkeling bieden wij niet alleen, maar altijd in samenwerking en in goed overleg met jullie als ouders!

Wij zijn een stichting die met veel passie en toewijding kinderopvang en -ontwikkeling verzorgt. Ons doel is niet alleen om kinderen en ouders te ondersteunen, maar ook om onze medewerkers te koesteren. We geloven dat kinderopvang een middel is, geen doel op zich. Daarom werken we nauw samen met het onderwijs en andere opvoedpartners om de ontwikkeling van elk kind te stimuleren en te volgen, vanaf de geboorte tot aan de tienerjaren. Onze pedagogisch professionals bieden extra begeleiding en zorgen ervoor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. We blijven onszelf voortdurend ontwikkelen, waarbij nieuwe samenwerkingsverbanden en dienstverlenende producten een belangrijke rol spelen. Door zonder winstoogmerk te werken, kunnen we meer tijd, geld en energie investeren in kennis, kwaliteit en service. Samen maken we het verschil!

Over ons

Onze missie

Wij zijn de pedagogische partner voor de opvang, ontwikkeling en begeleiding van het kind van 0-13 jaar, die spelenderwijs zichzelf leert kennen en zijn eigen route bepaalt.

Groeien

 • Elke dag dat je ontmoet, ontdekt, ervaart, fouten maakt, ontwikkel je.
 • Stoeien
  Om te leren en te ontwikkelen ga je op ontdekkingstocht. De weg die je aflegt is er één met hobbels en bobbels, kansen en uitdagingen, een lach en een traan.
 • Bloeien
  Als vandaag wél kan, wat gisteren nog niet lukte.

Onze visie

Wij creëren een speel- en kansrijke omgeving, zodat kinderen zelfbewust en in hun eigen tempo kunnen verwonderen, ontdekken en talenten optimaal ontplooien. Wij zoeken hierin de samenwerking binnen de driehoek ouders – basisonderwijs & partners – Kinderopvang Ludiek.

​Onze pedagogische professionals benutten kansen bij kinderen en spelen in op wat de kinderen nodig hebben. Zo vormen zij ons fundament en zijn daarmee onze ambassadeurs. ​

Door groot te zijn leveren wij uitstekende kwaliteit en door klein te blijven zijn wij lokaal geworteld, flexibel en vertrouwd.​

Organogram Ludiek

Ons onderscheidend vermogen

 • Ieder kind wordt gezien! ​
 • Iedere pedagogische professional kent de kinderen, ouders én collega’s, waardoor ze zich thuis voelen in de stichting.​
 • Wij kiezen voor een ontwikkelings- en ervaringsgerichte aanpak. Spelen en prikkelen staan hierbij centraal, zowel individueel als met elkaar.​
 • Wij investeren in onze kindcentra en medewerkers primair ten goede van de ontwikkeling van het kind. We doen dit zonder winstoogmerk.​
 • Wij bieden differentiatie in functies en taken, zodat onze pedagogische professionals kunnen doorgroeien en hun talenten kunnen ontplooien.​
 • Wij zijn gehuisvest in of in de nabijheid van scholen om actief samen te werken binnen de driehoek aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. ​
 • Wij hebben korte lijnen met al onze ouders en partners, waardoor wij wendbaar, aanspreekbaar en snel zijn.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT staat het bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. Zij kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Tevens fungeert zij als werkgever van de directeur-bestuurder. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt de RvT zich naar het doel en het belang van de stichting in het licht van haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokken belanghebbenden af. De RvT is zich bewust van de maatschappelijke functie van de stichting. De RvT vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en).

De RvT bestaat uit een door de RvT te bepalen aantal leden van tenminste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. De leden van de RvT worden (her)benoemd door de RvT. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld een voordracht te doen voor één zetel in de RvT. De voordracht en de benoemingen geschieden met in achtneming van een door de RvT vast te stellen openbare wervings- en selectieprocedure. De RvT stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar tenminste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de RvT een specifiek profiel op. De profielschets wordt vooraf openbaar gemaakt. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt na het eindigen van de benoemingsperiode en met in achtneming van een door de RvT op te stellen rooster van aftreden. Een volgens rooster aftredend lid van de RvT is onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar met dien verstande dat niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de RvT kan zijn. De leden van de RvT zijn bezoldigd.

Dit zijn onze RvT leden!